Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Onderwijsresultaat

Onderwijsresultaat

Inspectie

De inspectie onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs en maakt deze rapportage openbaar (verantwoording aan de overheid).

Het veranderde toezicht van inspectie houdt dit in dat dit “toezicht (geconcentreerd wordt) op die scholen waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. De toezichtlast zal dus minder zijn bij scholen die goed presteren”. Gevolg is dat het bevoegd gezag nadrukkelijker het aanspreekpunt voor de inspectie zal zijn en dat “inspectie jaarlijks op basis van regulier beschikbare informatie een risicoanalyse per school” zal uitvoeren.  De risicoanalyse van de inspectie wordt o.a. gebaseerd op de cito-eindtoets en de citoscores voor rekenen en taal. De scores van de 6 scholen geven geen aanleiding tot verscherpt toezicht van inspectie: de Wijzer aan de Amstelscholen presteren goed en vallen onder het basistoezicht van de inspectie.

Voor meer informatie over de werkwijze van Inspectie Onderwijs zie ook: Het toezichtskader PO

CITO-eindtoets

Het streven van de scholen, en het bestuur, is er op gericht om elk schooljaar een score te halen die tenminste ligt op het landelijke (schoolgroep) gemiddelde. De ambitie is een score te halen die boven de gemiddelde landelijke score ligt.

Voor meer informatie over de citoscores van onze scholen wordt u verwezen naar ons Bestuursjaarverslag 2019. Het eerste jaarverslag van Stichting Wijzer aan de Amstel wordt in mei 2020 verwacht. De jaarverslagen van haar voorgangers, Stichting ICBO , Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn en Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel kunt u onder het kopje 'Downloads' vinden.

Overige gegevens over de resultaten worden gepresenteerd op de site scholenopdekaart.nl van de PO-raad. U hoeft alleen de naam van de school in te typen en u wordt door gestuurd naar de gekozen school.