Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

In de schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen met een zekere regelmaat door de scholen zelf geëvalueerd. Zo worden er enquetes uitgezet onder leerlingen, ouders en medewerkers die informatie verschaffen over het welbevinden en hoe de school wordt ervaren. 

De leeropbrengsten worden jaarlijks geëvalueerd. Het gaat hierbij om de midden- en eindtoetsen die jaarlijks worden afgenomen en een goed beeld geven van wat de leerling beheerst. In deze evaluaties wordt ook besproken of we het optimale uit de leerlingen halen en/of er interventies nodig zijn om de opbrengsten te optimaliseren. In de jaarplannen wordt steeds opgenomen welke beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de uitkomsten van de evaluaties wordt gerapporteerd aan het bevoegd gezag, de (G)MR en de ouders.