Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

ANBI

ANBI

Stichting Wijzer aan de Amstel en de aangesloten scholen hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wettelijk is een ANBI verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren.

ANBI- beschikking Belastingdienst

Standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen

Naam van de instelling

Stichting Wijzer aan de Amstel

RSIN/fiscaalnummer

802844194

Contactgegevens

Postadres:  Postbus 84, 1420AB  Uithoorn

Bezoekadres: Eendracht 8, 1423ET Uithoorn

Telefoonummer:  0297-562713

Website: www.wijzeraandeamstel.nl

E-mailadres: info@wijzeraandeamstel.nl

Doelstelling

Stichting Wijzer aan de Amstel stelt zich zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het interconfessioneel (RK/PC) en rooms-katholiek basisonderwijs in de gemeente Uithoorn met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen. Dit doet ze door te werken vanuit een professionele cultuur met als basis: bevlogenheid, eigenheid, vertrouwen en aandacht.

Beleid

In het Koersplan 2018-2022 staan de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weergegeven voor de huidige periode. In het Koersplan staat de visie en missie, kernwaarden en cultuurvisie van de stichting en het vormt de basis voor de schoolplannen.

Koersplan 2018-2022

Koersplan Tekstueel 

Bestuur

Het bestuur van Wijzer aan de Amstel bestaat uit een directeur-bestuurder en 6 toezichthoudende leden. 

Beloningsbeleid

Stichting Wijzer aan de Amstel past de CAO voor Primair Onderwijs toe.

De beloning van het bestuur is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De toezichthoudende leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslag

In het jaarverslag worden de activiteiten van Stichting Wijzer aan de Amstel beschreven en is de financiële verantwoording opgenomen.

Jaaverslag 2019