Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Raad van Toezicht en College van Bestuur

Over ons

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen, IKC Het Duet, De Kwikstaart, De Vuurvogel, De Springschans, De Zon en 't Startnest. De Internationale Taalklas Uithoorn valt ook onder het bevoegd gezag van Wijzer aan de Amstel. De ITK Uithoorn, ondergebracht in De Springschans, is een taalklas voor nieuwkomers tussen de 6 en 12 jaar waar alle basisscholen in de Gemeente Uithoorn gebruik van kunnen maken.

De dagelijkse leiding van de basisischool ligt in handen van de directeur van de school. De eindverantwoordelijkheid van de stichting ligt bij het college van bestuur, die de beschikking heeft over een klein stafbureau, bestaande uit een stafmedewerker P&O en een stafmedewerker bestuur&organisatie. Vanuit onze filosofie dat de middelen zoveel mogelijk terecht moeten komen bij de leerlingen, is het stafbureau zeer beperkt in omvang en gehuisvest in een van de scholen.

Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 opgericht en vloeit voort uit een fusie tussen Stichting ICBO Uithoorn, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplan Onderijwijs Uithoorn. Vanaf 1 juli 2021 is Wijzer aan de Amstel georganiseerd volgens het two tier-model: een college van bestuur, de functie wordt ingevuld door directeur-bestuurder Ronald Akkerboom, en een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft als taak toe te zien op het functioneren van het college van bestuur. De RvT-leden zijn geworven op basis van een profielschets, die in overleg met de GMR is vastgesteld.

De raad van toezicht en het college van bestuur hebben in de statuten, die in juli 2021 opnieuw zijn vastgesteld, de onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. Er is een Bestuursreglement en een Managementstatuut waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De scheiding van intern toezicht en bestuur&beheer wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Code Goed Bestuur.

Meer over de Code Goed Bestuur 

Stichting Wijzer aan de Amstel is sinds 1 januari 2019 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal(identificatienummer) is: 8028 44 194.

Ons team

Colleg van Bestuur
Voorzitter RvT en lid Renumeratiecie.
Vicevoorzitter RvT en lid Renumeratiecie.
RvT en lid Cie Onderwijskwaliteit en Veiligheid
RvT en lid Cie Onderwijskwaliteit en Veiligheid
RvT en lid Audiecie.
RvT en lid Audiecie.